ප්රදර්ශනය

2022 හොංකොං පොළ

img
img
img
img

2019 හොංකොං පොළ

img
img
img
img
img
img
img

2018 හොංකොං පොළ

img
img
img
img

2017 හොංකොං පොළ

img
img
img
img
img

2015 ජර්මනිය IFA

img
img
img
img

2014 හොංකොං පොළ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

2013 ඇමරිකා ප්‍රදර්ශනය

img
img
img
img
img
img
img
img

2012 තායිපේ පොළ

img
img
img

2012 හොංකොං පොළ

img
img
img
img
img

2012 ජර්මනිය Cebit

img
img
img
img